prof. Ing. Josef SUCHOMEL, Ph.D.      doc. Suchomel

 

Zaměření: ekologie savců

 

Oddělení: Zoologie
Telefon: +420 545 133 273
E-mail: suchomel@mendelu.cz

 

 

 

Výzkumné směry:

ekologie hlodavců, hmyzožravců a šelem – habitatové preference, faktory ovlivňující populační dynamiku, význam v krajině, impakt v zemědělství a lesnictví 

 

Vybrané recentní publikace

 • Suchomel J., Šipoš J., Ouředníčková J., Skalský M., Heroldová M., 2022. Bark gnawing by rodents in orchards during the growing season - can we detect relation with forest damages? Agronomy, 12 (2): 251. ISSN 2073-4395. URL: https://www.mdpi.com/2073-4395/12/2/251. IF=3,949; Q1.
 • Aulický R., tkadlec E., Suchomel J., fraňková M., heroldová M., Stejskal V., 2022: Historical and current perspectives of monitoring and management of the common vole in Czech lands. Agronomy 12 (7), 1629. https://www.mdpi.com/2073-4395/12/7/1629. IF=3,949; Q1.
 • Suchomel J., Heroldová M., Šipoš J., Čepelka L., Dokulilová M., Purchart L., 2021: Bark gnawing of forest trees by voles during the growing season. European Journal of Forest Research, 140: 1431–1440. DOI: https://doi.org/10.1007/s10342-021-01410-y. IF=2,617; Q1
 • Heroldová M., Šipoš J., Suchomel J., Zejda J., 2021: Influence of crop type on the common vole abundance in Central European agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 315: 107443. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107443. IF=5,567; Q1.
 • Heroldová M., Šipoš J., Suchomel J., Zejda J., 2021: Interactions between common vole and winter rape. Pest Management Science, 77: 599–603. DOI: https://doi.org/10.1002/ps.6050. IF=4,845; Q1
 • Suchomel J., Šipoš J., Košulič O., 2020: Management intensity and forest successional stages as significant determinants of small mammal communities in a lowland floodplain forest. Forests, on-line. https://www.mdpi.com/1999-4907/11/12/1320. IF=2,221; Q1.
 • Čepelka L., Šipoš J., Suchomel J., Heroldová M., 2020: Can we detect response differences among dominant rodent species to climate and acorn crop in a Central European forest environment? European Journal of Forest Research, 139, 539–548. IF=2,451; Q1.
 • Obiegala A, Jeske K, Augustin M, Król N, Fischer S, Mertens-Scholz K, Imholt C, Suchomel J, Heroldova M, Tomaso H, Ulrich RG, Pfeffer M., 2019: Highly prevalent bartonellae and other vector-borne pathogens in small mammal species from the Czech Republic and Germany. Parasit Vectors. 3; 12(1): 332. doi: 10.1186/s13071-019-3576-7. (IF2018 3,031), Q1/Q1.
 • Jeske K., Tomaso H., Imholt Ch., Schulz J., Beerli O., Suchomel J., Heroldová M., Jacob J, Staubach Ch., Ulrich R. G., 2019: Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe. Transboundary and Emerging Diseases 66: 1029-1032. (IF2018 3,554), Q1/Q2.
 • Suchomel J., Šipoš J., Čepelka L., Heroldová M., 2019: The impact of Microtus arvalis and Lepus europaeus on apple trees by trunk bark gnawing. Plant Protection Science 55(2): 142-147. (IF2018 1,464), Q2/Q3.
 • Heroldová M., Michalko R., Suchomel J., Zejda J., 2018: Influence of no-tillage versus tillage system on common vole (Microtus arvalis) population density. Pest Management Science 74: 1346–1350.  IF=3,253; Median IF – Agronomy 0,916; Entomology 0,970. Q1.
 • Krojerová-Prokešová J., Homolka m., Heroldová M., Barančeková M., Baňař P., Kamler J., Modlinger R., Purchart L., Zejda J., Suchomel J., 2018. Patterns of vole gnawing on saplings in managed clearings in Central European forests. Forest Ecology and Management 408: 137-147. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.10.047. IF=3,169; Median IF=1,129. Q1.
 • Mrochen D. M., Schulz D., Fischer S., Jeske K., Gohary H. E., Reil D., Imholt C., Trübe P., Suchomel J., Tricaud E., Jacob J., Heroldová M., Bröker B. M., Strommenger B., Walther B., Ulrich R. G., Holtfreter S., 2018: Wild rodents and shrews are natural hosts of Staphylococcus aureus. International Journal of Medical Microbiology 308 (6), 590-597. IF=3,298; Median IF– Microbiology 2,549; Virology 2,758. Q2.
 • Čepelka L., Heroldová M., Jánová E., Suchomel J., Čižmár D., 2017: Rodent Stomach Sample Preparation for Nitrogen NIRS Analysis. Mammalian Biology, 87: 13–16. (IF2016 1,429; Median IF2016 1,038), Q2.
 • Šipoš J., Suchomel J., Purchart L., Kindlman P., 2017: Main determinants of rodent population fluctuations in managed Central European temperate lowland forests. Mammal Research, 62 (3): 283–295. (IF2016 1,068; Median IF2016 1,038), Q2.
 • Kutal M., Váňa M., Suchomel J.,Chapron G., Lopez J.,2016: Trans-boundary edge effects in the Western Carpathians: The influence of hunting on large carnivore occupancy. PlosOne, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0168292(IF2015 3,057), Q1.
 • Suchomel J., Purchart L., Čepelka L., Heroldová M., 2016: Factors influencing vole bark damage intensity in managed mountain-forest plantations of Central Europe. European Journal of Forest Research, 135(2): 331-342. DOI: 10.1007/s10342-016-0938-y. (IF2014 2,095). 
 • Krojerová-Prokešová J., Homolka M., Barančeková M., Heroldová M., Baňař P., Kamler J., PurchartL., Suchomel J., Zejda J., 2016:Structure of small mammal communities on small-sized clearings in managed central European forests. Forest Ecology and Management, 367: 41-51. DOI: 10.1016/j.foreco.2016.02.024. (IF2014 2,660).

Další publikace naleznete zde.

 

Řešené projekty

TAČR SS06020333 - Tlumení populačních hustot hraboše polního (Microtus arvalis) pomocí rostlinných repelentů 

Doba řešení projektu: 2023-2025

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

TAČR S01010174 - Funkčnost územního systému ekologické stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu

Doba řešení projektu: 2020-2023

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (spoluřešitel)

NAZV - ZEMĚ QK1820091 - Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem

Klíčová aktivita: Potravní preference hlodavců, jejich populační dynamika a poškozování dřevin ve vztahu ke klimatickým podmínkám

Období řešení: 2018–2020

Ukončené projekty naleznete zde.

 

Zahraniční spolupráce

 • Department of Forest Ecology and Wildlife Management – Forest Research Institute, Polsko
 • Virologický ústav SAV, Bratislava, Slovensko
 • Friedrich-Loeffler-Institut, Institute for Novel and Emerging Infectious Diseases, Greifswald-Insel Riems, Německo
 • Zonguldag Karaelmas University, Turecko
 • University of Zagreb, Chorvatsko
 • Vyatka State Agricultural Academy (Vyatka SAA), Kirov, Rusko 
 • University of Freiburg, Německo

 

Ph.D. studenti

 • Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. - Vybrané aspekty ekologie drobných savců ve vztahu k variabilitě lesních stanovišť. Absolvent, 2014.
 • Ing. Martina Dokulilová, Ph.D. - Ekologie rejskovitých hmyzožravců (Mammalia, Soricidae) ve vybraných typech biotopů. Absolventka 2023.
 • Ing. Denisa Dvořáková, Ph.D.Vliv struktury krajiny na avifaunu na lokální a regionální úrovni. Absolventka 2023.
 • Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. - Ekologie rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) v oblasti Západních Karpat a jejich význam v lesním ekosystému. Absolvent, 2014.
 • Mgr. Lucie Maděrová - Význam kozy domácí (Capra hircus) na ostrově Sokotra (Jemenská republika).
 •  Ing. Jana Michálková - Význam ekoduktů pro volně žijící živočichy z hlediska průchodnosti dopravní infrastruktury.
 • Ing. Gabriela Skopalová - Faktory ovlivňující distribuci a populační dynamiku hraboše polního (Microtus arvalis) v různých zemědělských plodinách.
 • Ing. Jakub Urban, Ph.D. - Studium populace bobra evropského (Castor fiber) pomocí GPS systému a GIS metod a zhodnocení jeho role v lužních lesích jižní Moravy. Absolvent, 2009.

 

NABÍZENÁ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 • Poškozování výsadeb ovocných dřevin drobnými hlodavci a zajícem polním - BP, DP
 • Role bobra evropského v agrocenózách – vliv bobřích aktivit na udržení vody v krajině a škody na zemědělských plodinách - BP, DP
 • Poškozování zemědělských plodin hrabošem polním - BP, DP
 • Biodiverzita vybraných skupin živočichů v lesních porostech s různým typem managementu - BP, DP
 • Trvale udržitelné zemědělství/pastvinářství/pícninářství a biodiverzita živočichů - BP, DP
 • Hraboš polní – klíčový druh v krajině České republiky - BP, DP
 • Obratlovci a jejich význam v kulturní krajině - BP, DP
 • Obratlovci – volné téma - BP, DP

Vedené bakalářské a diplomové práce naleznete zde.