Mezi zoologickými sbírkami, které vznikly na půdě českých a moravských vysokých škol, patří sbírky našeho ústavu mezi nejcennější i nejrozsáhlejší. Nedílnou součástí Vysoké školy zemědělské v Brně se sbírky staly již v roce jejího založení,  kdy v čele Zoologického ústavu stál prof. Emil Bayer, na jehož podnět vznikla pro didaktické účely zoologická sbírka a  vedle ní samostatně vedená sbírka entomologická. V následujícím období, zejména ve třicátých letech 20. století, se sbírky rychlým tempem rozrůstaly až do dnešní podoby. Vzhledem k jejich mimořádnému významu jsou prostory sbírek celoročně zpřístupněny nejen odborníkům či studentům, ale rovněž široké veřejnosti.

 

HISTORIE ZOOLOGICKÝCH SBÍREK MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Jiří Hudeček - František Hanák: Ptáci a další obratlovci ve sbírkách MZLU v Brně. In: Zprávy MOS 61:133-168, 2003.

 

FOTOGRAFIE PREPARÁTŮ ŘAZENÝCH DLE ZOOLOGICKÉHO SYSTÉMU jsou k nahlédnutí zde.

 

OPRAVA EXPONÁTŮ ZOOLOGICKÝCH SBÍREK V ROCE 2020

Během roku 2020 bylo díky finančním prostředkům z projektu 8.1.8 IP-B MENDELU zrestaurováno 45 dermoplastických preparátů, 36 tekutinových preparátů, sbírky byly obohaceny o čtyři nové osteologicky preparované lebky sudokopytníků a dále o lebku a kůži bobra kanadského. Z nově získaných exemplářů hmyzu byly vytvořeny přehledy všech hmyzích řádů. Nové i opravené exponáty je možné shlédnout každý pracovní den v zoologických sbírkách, budova A, 2. NP, místnost BA01N2078. 

Ukázky nově zrestaurovaných sbírkových předmětů:

 

POHLED DO SBÍREK: