ODDĚLENÍ ZOOLOGIE

Vedle volných témat podle návrhu (zájmu) studenta a studovaného oboru jsou oddělením zoologie nabízena níže uvedená témata. Konkrétní téma BP i DP bude úžeji specifikováno po dohodě se studentem. Bakalářská práce vyžaduje literární rešerší a orientační jednoletý výzkum. Diplomová práce již musí přinést reprezentativní výsledky vlastního studia. Pokud navazuje tematicky na BP, musí být řešená problematika výrazně rozpracovaná.

Pro všechny typy závěrečných prací je preferováno téma, které si navrhne sám student dle oblasti svého zájmu.

školitel - prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.     kontakt: last@mendelu.cz

 • Ptáci ve městě - BP
 • Hodnocení biodiverzity vybraného území - BP
 • Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy - BP
 • Druhová diverzita a početnost ptáků vybraného území - BP, DP
 • Druhová diverzita a početnost obojživelníků vybraného území - BP, DP
 • Druhové složení a početnost škůdců ovocných dřevin za různých podmínek - BP, DP
 • Druhová diverzita vybraného území a vybrané systematické skupiny živočichů - DisP

školitel - prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.     kontakt: suchomel@mendelu.cz

 • Poškozování výsadeb ovocných dřevin drobnými hlodavci a zajícem polním - BP, DP
 • Role bobra evropského v agrocenózách – vliv bobřích aktivit na udržení vody v krajině a škody na zemědělských plodinách - BP, DP
 • Poškozování zemědělských plodin hrabošem polním - BP, DP
 • Biodiverzita vybraných skupin živočichů v lesních porostech s různým typem managementu - BP, DP
 • Trvale udržitelné zemědělství/pastvinářství/pícninářství a biodiverzita živočichů - BP, DP
 • Hraboš polní – klíčový druh v krajině České republiky - BP, DP
 • Obratlovci a jejich význam v kulturní krajině - BP, DP
 • Obratlovci – volné téma - BP, DP

školitel - doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.      kontakt: bezdek@mendelu.cz

 • Nepůvobní druhy zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) ve střední Evropě - literární rešerše, BP
 • Entomofauna v norách drobných obratlovců - literární rešerše, BP
 • Entomofauna chorošů - literární rešerše, BP
 • Entomofauna hnízd sociálně žijících blanokřídlých (Hymenoptera) - literární rešerše, BP
 • Průzkum výskytu nepůvodních druhů zrnokazů (Chrysomelidae: Bruchinae) na jižní Moravě/konkrétního území - DP
 • Entomofauna v norách drobných obratlovců s důrazem na brouky (Coleoptera) na vybraném území - DP
 • Entomofauna chorošů s důrazem na brouky (Coleoptera) na vybraném území - DP

školitel - Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.     kontakt: jarmila.krojerova@mendelu.cz

 • Biologické invaze a jejich negativní dopady na biodiverzitu ČR -  rešerše, BP
 • Mezidruhová hybridizace – hrozba pro ochranu biodiverzity nebo nástroj evoluce - rešerše, BP
 • Chlupové pasti jako vhodná metoda pro monitoring výskytu kočkovitých šelem (rys/kočka divoká) - DP
 • Monitoring výskytu nutrie říční na jižní Moravě - DP

školitel - Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.      kontakt: jan.sipos@mendelu.cz

 • Vliv lesního managementu na predační tlak herbivorního hmyzu - BP, DP

Obnova tradičních forem lesního managementu se stále běžněji stává součástí managementových opatření v plánech péče chráněných územích. Jedním z důsledků aplikace tradičních forem managementu je vznik pařezin neboli výmladkového lesa. Pěstování pařezin je založeno na obrážení pařezu pokácených stromů, které se v krátkém horizontu (3, 7 až více let) znovu pokácí. Monitoring prokázal pozitivní vliv zásahů na biodiverzitu bylinného patra a bezobratlých živočichů, včetně podpory některých ohrožených druhů.

Méně se však ví, jakým způsobem tato forma lesního managementu ovlivňuje ekosystémové služby společenstev rostlin a živočichů, které plní dominantní úlohu v ekosystémových funkcích lesa. Jednou z důležitých ekosystémových služeb organizmů je bezesporu predace, která hraje zásadní roli při kontrole herbivorního hmyzu. Pokud cílem obnovy výmladkového lesa není pouze nárůst biodiverzity, ale také udržení ekosystémových funkcí lesa, výzkum predace by měl být také součástí výzkumných aktivit.

Terénní výzkum vlivu pařezení na predační tlak bude probíhat na lokalitě Pavlovské vrchy blízko města Mikulov. Výzkum by spočíval v aplikaci živých (larvy mouchy) nebo umělých návnad (plastelínové housenky) na různé části rostlin. Po uplynutí určitého intervalu by došlo ke kontrole návnad a odečetl by se počet napadení a determinovali případní predátoři.  Pro aplikaci návnad se vyberou plošky, na kterých došlo k aplikaci výmladkového managementu, a ke kontrole budou složit plošky bez zásahu.

 • Distribuce predačního tlaku na živné rostlině zavíječe (Pleuroptya ruralis) - BP, DP

Herbivorní hmyz představuje jednu z nejrozmanitějších skupin organismů, vliv na jejich přežívání mají dominantně dva mechanismy: nutriční hodnota potravy a predační tlak v prostředí. Vliv těchto faktorů se projevuje ve specifické distribuci jedinců v prostoru. Můžeme tedy předpokládat, že výskyt herbivorního hmyzu v prostředí bude výsledkem kompromisu (trade-off) mezi snesitelným predačním tlakem a odpovídající nutriční hodnotou potravy.

Tento ekologický mechanismus bude řešen na modelovém organismu, kterým je zavíječ (Pleuroptya ruralis). Pro zjištění relativního predačního tlaku bude na živnou rostlinu zavíječe (kopřiva) fixována návnada simulující potravní nabídku pro predátory. Návnada bude aplikována do různých výšek rostliny a exponována po dobu 30 minut. Po uplynutí stanovené doby budou návnady zkontrolovány a  zaznamenána predace. Prostorová a časová distribuce predace bude studována na dvou hierarchických úrovních: biotop a rostlina. Srovnávanými biotopy budou interiér a okraj lesa. V rámci rostliny se bude měřit její výška, počet a plocha listů. Za účelem měření míry parazitace, mohou být sbírány dospělé zámotky zavíječe a z dochovaných jedinců zjistit promořeni parazitoidy.

 •  Funkční a taxonomická diverzita hmyzu v různých typech krajinných prvků - BP, DP

Studium biodiverzity stále zaujímá zásadní postavení při studiu vlastností společenstev. Nejnovější experimentální studie však dokazují, že zastoupení ekologických vlastností jednotlivých druhů spíše než diverzita organismů má zásadní vliv na ekosystémy a společenstva. Dnešní zemědělská krajina postrádají v adekvátním meřítku funkční skupiny organizmů (např. opylovači, predátoři, dekompozitoři). To vede k narušení potravních sítí mezi organismy a k následným nepříznivým vlivům na bilanci nutrietů a vody v půdě, gradaci škůdců, síření invazních druhů. Řešením pro obnovu biodiverzity a s ní spojených ekosystémových služeb v krajině je navrhnout krajinné prvky, které by podporovaly co největší spektrum funkčních skupin organismů. Toho lze docílit studiem diverzity ekologických vlastností druhů (funkční diverzita) v různých krajinných prvcích (aleje, meze, remízky, mokřady, biopásy atd.).

Podstatou realizace práce bude terénní experiment na vybraných lokalitách, které budou charakterizovat různé krajinné prvky. Na každé lokalitě budou k experimentům využity minimálně 4 plochy, s tím že na každé ploše budou rozmístěny pasti na odchyt různých taxonů hmyzu. Po dobu trvání projektu bude v průběhu vegetačního období (duben-říjen) probíhat sběr dat o diverzitě skupin důležitých pro ekosystémové funkce. Metodika odchytu hmyzu bude záviset na ekologické skupině: a) opylovači (motýli, čmeláci) budou odchyceni pomocí žlutých misek; b) dekompozitoři (saproxyličtí, vrubounovití brouci a střevlíci) budou odchyceni pomocí zemních a oknových pastí a c) predátoři (střevlíci, mravenci a pavouci) budou odchyceni pomocí zemních pastí. Zemní pasti a žluté misky budou na každé ploše rozmístěny v jedné linii po 3 pastech. Na každé výzkumné ploše bude také umístěna nejméně jedna oknová past.

 

ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE

školitel - Mgr. Michal Šorf, Ph.D.      kontakt: michal.sorf@mendelu.cz

Mám zájem o šikovné studenty, které zajímá vodní ekosystém, zejména vztahy odehrávající se ve vodním sloupci mezi zooplanktonem a rybím predátorem.

 • Respirace zooplanktonu za různých podmínek prostředí - BP, DP
 • Zooplankton vybraného zájmového území - BP
 • Vliv rybích kairomonů na životní cyklus perlooček rodu Daphnia - BP, DP
 • Využití objemové biomasy v hodnocení zooplanktonu rybníků - BP, DP
 • Vodní bezobratlí (pakomáři, perloočky, ...) jako modelové organismy studia vlivu xenobiotik na vodní ekosystémy - BP, DP

školitel - Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.      kontakt: jurajda@ivb.cz

 • Plůdková společenstva ryb v povodí Odry - DP
 • Porovnání plůdkového společenstva ryb řeky Svitavy v Brněnské aglomeraci po 15 letech - BP, DP
 • Potrava pstruha obecného a pstruha duhového v lovné velikosti krátce po vysazení - BP
 • Přehled ichtyologických průzkumů v revírech MRS. rešerše provedených průzkumů - BP, DP 

 

ODDĚLENÍ VČELAŘSTVÍ

školitel - doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.    kontakt: apridal@mendelu.cz

 • aplikované apidologie

 

Aktuální směrnice, vzory a formuláře k závěrečným pracem nejdete zde.