Studium rybářské specializace započalo na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně již v roce 1949.  Dosud více jak 400 absolventů je schopno kvalifikovaně zajišťovat chov ryb, jejich potravinářské zpracování i ekologické hospodaření v tekoucích vodách dle současných platných norem.

Nynější magisterský obor Rybářství a hydrobiologie probíhá dva roky v návaznosti na tříleté bakalářské studium. Absolventům je k dispozici také doktorský studijní program zaměřený na problematiku rybářství a hydrobiologie.

Výuka rybářství je proložena řadou praktických cvičení a terénních výjezdů, studenti se aktivně účastní výlovu rybníků, seznámí se s umělou reprodukcí a odchovem hospodářsky významných i ohrožených druhů ryb, navštíví moderní provozy produkce i zpracování ryb i výzkumná pracoviště. Oblíbenou součástí studia je rovněž výuka metod sportovního lovu ryb na udici, produkce násad a obhospodařování revírů rybářských svazů.

Výzkumná činnost pracoviště je zaměřena na oblast chovu ryb (vývoj technologií intenzivního chovu ryb kaprovitých, okounovitých, jeseterů a sumců v kontrolovaných podmínkách), sledování změn vodního prostředí vlivem antropogenní činnosti (kontaminace hydrobiontů těžkými kovy, zatížení tekoucích vod vodním květem sinic, eutrofizace povrchových vod) a studium populací volně žijících ryb. Posluchači se na řešení uvedené problematiky úzce podílejí při zpracovávání svých diplomových a disertačních prací.

Oddělení zajišťuje ověřování kvalifikačních předpokladů k vydání prvého rybářského lístku a provádí kurzy a zkoušky k získání osvědčení k výkonu funkce rybářské stráže.