Vědecko-výzkumná činnost oddělení rybářství a hydrobiologie pokrývá rozhodující okruhy problematiky sladkovodního rybářství (chov ryb, ichtyologie, obhospodařování tekoucích vod) a s nimi související hydrobiologickou problematiku, včetně všech aspektů ekologie vodního prostředí a hydrobiontů. Výzkumné priority oddělení vycházejí z technických parametrů chovného experimentálního zařízení, umožňujícího řešit fyziologické a technologické aspekty počátečního odchovu teplomilných druhů ryb až do kategorie ročka. Dále z dlouhodobé orientace a technického vybavení na specifický terénní výzkum hydrobiologického, ichtyologického i rybářského charakteru. Nezastupitelným aspektem při formování výzkumných priorit oddělení je vazba na potřeby rybářské praxe a ochrany přírody. Z těchto vazeb navíc vyplývá na výzkumné aktivity navazující široká poradenská a expertizní činnost oddělení, která je z hlediska externích oborových vazeb často prioritní.

 

 

                                         

 

PROJEKTY OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech - PROFISH

Doba řešení projektu: 2019-2023
Odpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Mareš (hlavní řešitel MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., VUVeL).
Cíl projektu: Jedná se o projekt jehož cílem je získání nových poznatků základního i aplikovaného výzkumu v oblasti chovu a chorob ryb, což povede ke zvýšení udržitelnosti produkce sladkovodních ryb v České republice. Projekt je založen na vzájemné spolupráci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. a dvou veřejných vysokých škol, které jsou zaměřeny na výzkum a vzdělávání v oblastech veterinární medicíny a zemědělské produkce - MENDELU, FROV JCU.

 

PROJEKTY TAČR

Ovlivnění zdravotního stavu, produkčních parametrů a vnitřního prostředí hospodářských zvířat a ryb vybranými přídavky do krmných směsí (TN02000017, DP012)

Doba řešení projektu: 2023-2028
Odpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Mareš

 

PROJEKTY NAZV 

Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb (QK21010030)

Doba řešení projektu: 2021-2025
Odpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Mareš (řešitel za MNEDELU)

 

Zhodnocení hydrologické situace pstruhových toků ČR a stavu populací lososovitých ryb v souvislosti s klimatickou změnou (QK23020064)

Doba řešení projektu: 2023-2025
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Grmela, Ph.D.

 

Udržitelná produkce ryb v rybnících v podmínkách klimatických změn (QK1810161)

Doba řešení projektu: 2018-2022

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Cíl projektu: Projekt blíže objasní příčiny vzniku kyslíkových deficitů v rybnících v závislosti na podmínkách prostředí. Budou vyvinuty nové analyzátory stěžejních parametrů vody a sedimentu a připraven mapový model predikce rizika nedostatku kyslíku ve vodě na základě dosažení kritických klimatických hodnot a parametrů vodního prostředí. Hlavním cílem projektu je omezit úhyny ryb v důsledku nedostatku kyslíku v rybnících v podmínkách extrémních agrometeorologických situací a stabilizovat tak produkci ryb.
První rok řešení - monitoring

 

Využití alternativních komponent a inovativních postupů ve výživě ryb (QK1810296)

Doba řešení projektu: 2018-2022
Odpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Mareš (hlavní řešitel Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D., JU v Českých Budějovicích)
Cíl projektu: Cílem řešení projektu je testovat a aplikovat krmiva s optimální úrovní aktivních látek, huminových látek, rostlinných produktů, fytogenetických extraktů, řasové biomasy, mikrobiálního proteinu, vedlejších produktů z potravinářství a hmyzí moučky způsobem, aby byl zajištěn dostatečný růst, přežití, fyziologický a imunologický stav chovaných ryb. Dalším cílem projektu je testovat a aplikovat krmné technologie a techniky, které budou redukovat spotřebu krmiv, optimalizovat konverzi živin a nebudou působit negativně na etologii ryb. Konečným efektem bude eliminace ztrát ryb a redukce emisí živin.

 

Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (QJ1510077)

Doba řešení projektu: 2015-2018
Odpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Cíl projektu: Cílem projektu je přiřazení produkčních parametrů k jednoznačnému genetickému popisu jednotlivých chovaných linií a plemen pstruha duhového a jednotlivých druhových linií sivenů a jejich hybridů a navrhnout pak vhodnou linii nebo plemeno pro danou technologii chovu, včetně optimalizace chovných podmínek. Součástí cíle je zmapování základních imunitních parametrů, včetně reakce na stresové podněty, zjištění mezidruhových (meziliniových) rozdílů parazitofauny a vnímavosti k jiným infekčním onemocněním a hodnocení kvality finálního produktu (rybího masa) ryb různého genetického založení. Výstupem by měla být i přehledná distribuční databáze a přesná determinace potenciálních zdrojů pro dovoz.

 

Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (QJ1620240)

Doba řešení projektu: 2016-2018
Odpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Mareš (hlavní řešitel Ing. Karel Halačka CSc., AV ČR, v.v.i.)
Cíl projektu: Cílem řešení projektu je pomocí praktického otestování vytvořit podklady pro optimální systém biomanipulace na vybraných vodních nádržích různého typu vedoucí k zásadnímu zlepšení kvality vody za definovaných podmínek a současně poskytnout i zobecnění získaných poznatků. Předmětem řešení je monitoring kvality vody ve vybraných vodárenských nádržích včetně kvantitativního a kvalitativního složení planktonu, složení rybí obsádky a biomanipulační zásahy, spočívající v selektivním odlovu či vysazování vybraných druhů ryb. Kromě toho bude využito vypustitelné rybochovné nádrže za účelem sledování výše uvedených ukazatelů při možnosti plné kontroly nad složení rybí obsádky. Výsledná data budou analyzována a vytvořeny metodiky pro dané vodní ekosystémy.

 

PROJEKTY GAČR

Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti (GAČR 19-11528S)

Doba řešení projektu: 2019-2021
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (hlavní řešitel doc. Mgr. Pavlína Pelcová Ph.D.)
Cíl projektu: Studium biologicky dostupných chemických forem rtuti v kontaminované půdě a vodním ekosystému pomocí DGT techniky, včetně zhodnocení schopnosti DGT techniky předpovídat biologickou dostupnost rtuti pro zemědělsky významné plodiny i vodní rostliny.