GRANTOVÉ PROJEKTY

Mareš, J.: Aplikace biomanipulací s využitím "topdown" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží. (NAZV 2016-2018) (hlavní řešitel Ing. Karel Halačka CSc.)

Mareš, J.: Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace. (NAZV 2015-2018)

Brumovská, V.: Vliv přídavku zeolitu do krmných směsí pro pstruha duhového na jeho organismus. (IGA 2018)

Musilová, B.: Rozklad rybničního sedimentu pomocí bio-enzymatického přípravku. (IGA 2017)

Malý, O.: Snížení zatížení chovu kapra fosforem při použití krmných směsí s přídavkem fytázy. (IGA 2017)

Malý, O.: Snížení zatížení chovu ryb fosforem využitím odrůd obilovin se sníženým obsahem kyseliny fytové. (IGA 2016)

Mareš, L.: Eliminace vodních bezobratlých v rybochovných zařízeních. (IGA 2016)

Kopp, R.: Nabídka poskytnutí znalostí – zajištění, realizace a vyhodnocení testů vybraných preparátů. (JIC VOUCHER 2015-2016) (Zadavatel: M + H, Míča a Harašta s.r.o)

Řezníčková, P.: Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny. (TAČR 2012-2016)

Mareš, J.: Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče. (NAZV 2012-2016)

Poštulková, E.: Toxický účinek algicidních přípravků na organizmy vodního prostředí. (IGA 2014)

Kopp, R.: Vybranné antropogenně ovlivněné ekosystémy a jejich krajinný a funkční potenciál. (IGA 2014) (hlavní řešitel Ing. Vladimír Hula, Ph.D.)

Mareš, J.: Optimalizace podmínek intenzivního chovu lososovitých ryb v podmínkách České republiky s využitím dánské technologie se zaměřením na kvalitu produkovaných ryb. (NAZV 2009-2013)

Chalupa, P.: Zhodnocení udržitelnosti rybářského managementu horního úseku toku Moravice.(IGA 2013)

Kopp, R.: Diverzita, dynamika a ochrana antrogenně podmíněných habitatů – možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny.(IGA 2013) (hlavní řešitel Ing. Vladimír Hula, Ph.D.)

Kopp, R.: Antropogenně podmíněné habitaty - možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny. (IGA 2012) (hlavní řešitel Ing. Vladimír Hula, Ph.D.)

Grmela, J.: Sledování potenciálnich zdrojů znečištění na řece Svratce a jejích přítocích mezi VD Brno a VD Vír I. (IGA 2012)

Rybnikár, J.: Vývoj plynového měchýře a jeho vliv na trávicí trakt jesetera malého (Acipenser ruthenus).(IGA 2012)

Spurný, P.: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu. (Výzkumný záměr 2007-2012) Koordinátor: Prof. Ing. Zdeněk Žalud, CSc.

Kopp, R.: Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru.(NAZV 2007-2011)

Mareš, J.: Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (NAZV 2007-2011) Koordinátor: Ing. Pavel Kozák, Ph.D., JU VURH Vodňany.

Grmela, J.: Vliv hlavních přítoků na chemismus řeky Svratky v úseku mezi Tišnovem a údolní nádrží Vír. (IGA 2011)

Kopp, R.: Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny. (IGA 2011) (hlavní řešitel Ing. Vladimír Hula, Ph.D.)

Lang, Š.: Vliv různých fyzikálně-chemických podmínek prostředí na koncentraci elektrolytů v krevní plazmě pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) (IGA 2010)

Kopp, R.: Vytvoření nového předmětu Základy Hydrochemie (FRVŠ 2010)

Cíleček, M.: Změny fyzikálně - chemických parametrů vody v intenzivním chovu ryb (IGA 2009)

Makovský, J.: Stanovení a vyhodnocení organické zátěže toku řeky Jihlavy pomocí indexu saprobity a trofického potencionálu, sledování vlivu vodních děl Dalšice a Mohelno na zatížení řeky Jihlavy organickými látkami (IGA 2008)

Cíleček, M.: Vliv tvrdosti vody na růst a vývoj raných stádií ryb (IGA 2008)

Hlávková, J.: Vliv cyanotoxinů na kvalitu masa u různých druhů ryb (IGA 2008)

Mareš, J.: Rozvoj produkce ryb s využitím technických akvakultur a jejich kombinace s rybničními chovy (NAZV 2004-2007) řešitel Dr. Ing. Jan Kouřil, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.

Spurný, P.: Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí. (NAZV 2003-2007) řešitel Ing. Pavel Kozák, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.

Heimlich, R.: Inovace laboratorního vybavení pro výuku předmětu Ekologie vodního prostředí (FRVŠ 2007)

Ziková, A.: Zkvalitnění praktické výuky předmětů akreditovaného oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 2007)

Kopp, R.: Změny spotřeby kyslíku u ryb v intenzivním chovu (IGA 2007)

Kukačka, V.: Vliv intenzity chovu na nutriční hodnotu kapra obecného se zaměřením na spektrum mastných kyselin (IGA 2007)

Heimlich, R.: Dynamika rozvoje zoobentosu lednických rybníků (IGA 2007)

Makovský, J.: Monitoring obsahu těžkých kovů v ekosystému středního toku řeky Jihlavy (IGA 2007)

Ziková, A.: Vliv rybí obsádky na rozvoj fytoplanktonu (IGA 2007)

Straková, L.: Srovnání dynamiky fytoplanktonních společenstev a chemismu vody přehradních nádrží Brněnské a Plumlovské (IGA 2007)

Šťastný, J.: Sledování dynamiky rozvoje vodních bezobratlých dolního toku Dyje (IGA 2007)

Baránek, V.: Nutriční aspekty odchovu násad candáta obecného v intenzivních podmínkách.(IGA 2006)

Baránek, V.: Modernizace výuky předmětů Výživa a krmení ryb a Akvakultura (FRVŠ 2006)

Spurný, P.: Multimediální prezentace výuky ichtyologie (FRVŠ 2006)

Kopp, R.: Nové trendy chemických analýz vzorků vody v terénu i laboratoři. (FRVŠ 2006)

Spurný, P.: Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GAČR 2003-2005) řešitel Prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc., Ústav chemie a biochemie MZLU

Kopp, R.: Možnosti využití tolstolobika bílého (Hypophthalmichthys molitrix) k přirozené regulaci výskytu vodních květů sinic.(GAČR 2002-2005)

Vítek, T.: Zatížení vodního ekosystému řeky Loučky těžkými kovy (FRVŠ 2005)

Baránek, V.: Produkce násad candáta obecného při využití metody kombinovaného chovu (IGA 2005)

Kopp, R.: Ovlivňují sinice vodního květu kvalitu rybího masa? (IGA 2005)

Jirásek, J.: Inovace a vypracování norem potřeby živin pro hospodářská zvířata a ryby (NAZV 2000-2004), řešitel Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat MZLU v Brně.

Mareš, J.: Modernizace praktické výuky oboru Rybářství a hydrobiologie (FRVŠ 2004)

Kopp, R.: Rozšíření praktické výuky na Ústavu rybářství a hydrobiologie. (FRVŠ 2004)

Vetešník, L.: Zvýšení metodologické úrovně a teoretického vzdělání studentù akreditovaného DSP 4103V Zootechnika – perspektivního studijního oboru obecná zootechnika, participace na grantu (GAČR 2003-2004)

Wognarová, S.: Vliv aplikované diety na vývoj zažívacího traktu larev sumce velkého. (FRVŠ 2003)

Vetešník, L.: Migrační aktivita karasa stříbřitého v aluviálních vodách dolního toku Dyje. (FRVŠ 2003)

Kopp, R.: Využití moderních metod ke stanovení pH, kyslíku a amoniaku.(FRVŠ 2003)

Kopp, R.: Využití multimediálního počítače k prezentaci vodních rostlin, sinic a řas (FRVŠ 2001)

Mareš, J.: Technologie produkce tržního okouna (1999 –2001), řešitel JU VÚRH Vodňany.

Spurný, P.: Fische als Bioindikatoren für Schwermetallebelastungen der Thaya. [ Ryby jako bioindikátory zatížení řeky Dyje těžkými kovy ]. Mezinárodní grant s univerzitou ve Vídni, 1992 – 1995.

Jirásek, J.: Biologické a ekologické aspekty intenzivního odchovu plůdku jeseterů v podmínkách ČR. (GAČR 1994–1996).

Heteša, J.: Biodiverzita. Světová banka, 1994–1997.

Jirásek, J.: Biologické a technologické aspekty chovu sumce velkého (Silurus glanis) v podmínkách ČR. (NAZV 1995–1997).

Heteša, J.: Samočisticí schopnost šumavských toků (NAZV1996 – 1997), řešitel VÚ meliorací a ochrany půd Praha.

Sukop, I.: Biomonitoring bezobratlých ve vodních ekosystémech biosférické rezervace Pálava. (GAČR 1997–1999).

 

SMLUVNÍ ZAKÁZKY

Spurný, P. et al.: Odborné posouzení úrovně rybářského managementu na revírech MRS (2006)
Moravský rybářský svaz v Brně, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Studie produkčních a ekologických aspektů vývoje rybích společenstev vybraných lokalit řeky Bečvy (2006)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02  Přerov

Kopp, R. et al.: Hydrobiologické sledování základních parametrů kvality vody a planktonních společenstev v průběhu vegetačního období roku 2006 na rybníce Novoveský.(2006)
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice

Spurný, P. et al.: Studie produkčních a ekologických aspektů vývoje rybích společenstev vybraných lokalit řeky Bečvy (2005)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02  Přerov

Spurný, P. et al.: Podklad pro metodický pokyn k jednotnému odbornému postupu všech orgánů státní správy při vyhlašování, změnách a rušení rybářských revírů, chráněných rybích oblastí a dále při kontrolách, řízení a hospodaření v rybářských revírech. (2005)
Objednavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rybářství, myslivosti a včelařství

Spurný, P. et al.: Studie vlivu vypouštění odpadních vod lihovaru v Radešínské Svratce na prosperitu hydrocenózy řeky Loučky (2003-2005)
Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Zhodnocení současné úrovně výkonu rybářského práva ve Zlínském kraji (2004)
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90  Zlín

Spurný, P. et al.: Zhodnocení prosperity pstruha obecného a lipana podhorního v horním úseku řeky Moravice (2004)
Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00  Ostrava

Spurný, P. et al.: Produkční a ekologické aspekty vývoje rybích společenstev povrchových vod Přerovska (2004)
Rybářství Přerov, a. s., Generála Štefánika 5, 750 02 Přerov

Spurný, P. et al.: Zhodnocení spektra mastných kyselin volně žijícího pstruha obecného  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Spurný, P. et al.: Zpracování socioekonomické studie sportovních rybářů ČR na základě dotazníkové ankety (2003)
Český rybářský svaz v Praze, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10

Mareš, J. et al.: Optimalizace a racionalizace techniky krmení plůdku sumce velkého v kontrolovaných podmínkách  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Racionalizace techniky krmení sumce velkého do tržní hmotnosti v provozních podmínkách průtočného systému s oteplenou vodou  (2003)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Spurný, P. et al.: Produkční a ekologické aspekty vývoje rybích společenstev povrchových vod Přerovska (2000-2003)
Rybářství Přerov, a.s.

Spurný, P. et al.: Odborné posouzení studie „Vliv predačního tlaku kormorána, volavky popelavé a dalších predátorů na rybí společenstva vodních toků v roce 2002“ (2002)
Český rybářský svaz – Rada, Nad olšinami 31, 100 00 Praha 10 

Sukop, I. et al.:Monitoring planktonních společenstev a sledování hydrochemických parametrů na Lednických rybnících v roce (2002) Okresní úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 15 Břeclav 

Kopp, R. et al.: Hydrobiologická sledování kvality vody na rybníce Jarohněvický v průběhu aplikace prasečí kejdy (2002)
Rybářství Hodonín, s. r. o., Písečná 741, 695 01  Hodonín 

Mareš, J. et al.: Stanovení produkčního efektu aplikace krmiv s různou úrovní živin a energie v chovu sumce velkého v provozních podmínkách průtočného systému s oteplenou vodou  (2002)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Sledování vlivu úrovně živin a energie na intenzitu růstu a konverzi krmiv plůdku sumce velkého v experimentálních podmínkách  (2002)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv o různé úrovni živin v chovu sumce velkého, včetně ovlivnění složení tkání a vnitřního prostředí ryb (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv s různou úrovní živin v chovu sumce velkého (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv s různou úrovní živin v chovu sumce velkého v provozních podmínkách velkovýrobního chovu v průtočném systému s využitím odpadní oteplené vody (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21  Praha 1

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkční účinnosti krmiv v chovu sumce velkého v provozních podmínkách recirkulačního systému (2001)
HYDRO Czech Republic, s. r. o., Dušní 10, 111 21 Praha 1

Spurný, P., Mareš, J.: Zhodnocení úrovně zajišťování výkonu rybářského práva rybářskými svazy České republiky v letech 1990-1999 (2001)
Český rybářský svaz, Nad olšinami 31, 100 00  Praha 10

Sukop, I., Kopp, R.: Odběr vzorků zooplanktonu a fytoplanktonu z rybníků národní přírodní rezervace Lednické rybníky a jejich determinace (2001)
Okresní úřad Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 15  Břeclav

Spurný, P., Mareš, J.:Charakteristika rybího společenstva řeky Svratky pod Brněnskou údolní nádrží (2001)
Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00  Brno

Spurný, P. et al.: Sledování hydrochemických poměrů rybníků Kinského rybářství (2001)Objednavatel: Kinského rybářství, s. r. o., Zámek 2, 591 02  Žďár nad Sázavou

Spurný, P. et al.: Zhodnocení úrovně zatížení ekosystému středního toku řeky Bečvy těžkými kovy v roce 2001 (2001)
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00  Ostrava

Mareš, J. et al.: Zhodnocení produkčního účinku vybraných druhů krmiv v chovu tržního pstruha duhového (2001)
FITMIN, a. s., Helvíkovice 90, 564 01  Žamberk

Spurný, P. a kol.: Biologické sledování intenzity rybářského obhospodařování rybníků Matějovský a Veselský (1999-2000)
Kinského rybářství, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Spurný, P. a kol.: Sledování hydrochemických poměrů rybníků Kinského rybářství (2000)
Kinského rybářství, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Sukop, I. - Kopp, R.: Monitorování společenstev vodních organizmů na monitorovaných plochách v CHKO Pálava (2000)
Správa BR a CHKO Pálava, Břeclav 

 

EXPERTIZY

Prof. Spurný: Odborný posudek „Plánu péče o národní přírodní rezervaci Lednické rybníky na období 2007-2011“. 
Žadatel:
 AHP – Rybníky, s. r. o. (2007)

Prof. Spurný: Posouzení návrhu magisterského studijního programu University of Zagreb „Fisheries and Game Management“.(2005)
Žadatel: Ministerstvo vědy, školství a sportu Chorvatské republiky

Prof. Spurný et al.: Odborné stanovisko ke schopnostem ryb pociťovat bolest. (2005)
Žadatel: Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání (ÚKOZ)

Prof. Spurný et al.: Připomínky k aktualizaci seznamu zvláště chráněných druhů živočichů v rámci připravované novelizace vyhlášky 395/1992 Sb. (2005)
Žadatel:
 Ministerstvo Životního prostředí ČR

Dr. Kopp: Likvidace odpadních vod z výroby a zpracování vína za využití rybníků s chovem ryb. Hydrobiologický posudek vlivu odpadních vod na rybniční ekosystém.
Žadatel: Vinařství Mutěnice

Prof. Spurný et al.: Odborné stanovisko k rybářskému využití obecní nádrže pro Obecní úřad Brumov. (2004)

Prof. Spurný et al.: Pro místní organizaci Moravského rybářského svazu v Náměšti nad Oslavou bylo vypracováno odborné stanovisko k výskytu chráněných druhů ryb v řece Oslavě.(2003)

Prof. Spurný: Posouzení rybářského obhospodařování revíru Oslava 3 (2001)
Žadatel: Moravský rybářský svaz v Brně, místní organizace Náměšť nad Oslavou
Použití: Odborný podkladový materiál pro žádost o změnu obhospodařování předmětného revíru na Jihomoravském krajském úřadě

Prof. Spurný: Zhodnocení dlouhodobých trendů rybolovu a úrovně obhospodařování pstruhových vod Moravského rybářského svazu (2001)
Žadatel: Rada Moravského rybářského svazu v Brně
Použití: Detailní rozbor obhospodařování a úrovně rybolovu nejvýznamnějších pstruhových revírů svazu za období 1990-1999, který současně obsahuje celý komplex navrhovaných hospodářských a organizačních opatření ke zlepšení stávajícího stavu zarybnění pstruhových vod.

Dr. Heteša: Hydrobiologické poměry zatopených štěrkopískovišť v katastrálním území Podivín (2001)
Žadatel: Okresní úřad Břeclav, referát životního prostředí
Použití: Odborný podklad pro správní řízení uvedeného orgánu státní správy

Prof. Spurný, Doc Mareš: Odborné stanovisko Ústavu rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně k záměru společnosti Horyba provozovat na údolní nádrži Dalešice intenzivní chov pstruha duhového v klecích (2000)
Žadatel: Horyba, s. r. o., Dalešice
Použití: Okresní úřad Třebíč, referát životního prostředí

Prof. Spurný: Odborné stanovisko Ústavu rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně k problematice introdukce bolena dravého do rybího společenstva nádrže Slezská Harta na řece Moravici (2000)
Žadatel: Český rybářský svaz, Výbor územního svazu Ostrava
Použití: Povodí Odry, s. p., Ostrava

Doc. Sukop: Biologické hodnocení melioračních úprav řeky Kyjovky (2000)
Zadavatel: Okresní úřad Břeclav, referát životního prostředí

Prof. Jirásek, Dr. Mareš: Vývoj, výroba a produkční účinnost tuzemského krmiva pro pstruha duhového (2000)
Zadavatel: Agrotrend Trenčín, a. s.

Prof. Spurný: Odborné stanovisko Ústavu rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně k návrhu ENKI, o. p. s. Třeboň rybářsky neobhospodařovat v roce 2000 Zámecký rybník v Lednici na Moravě (1999)
Žadatel: Rybářství Hodonín, s. r. o.
Použití: Okresní úřad Břeclav, referát životního prostředí

Posouzení vlivu specifického znečištění z rakouské říčky Pulkavy na ichtyofaunu dolního toku řeky Dyje.
(VÚV, Dr. Kočková, srpen 2000)

Připomínky k návrhu zákona o náhradách škod, způsobovaných některými chráněnými živočichy.
(poslanec Mondík, 2.2.2000)

Možnosti výstavby rybníků v okolí řeky Kamenice.
(pro LIMNIS, s.r.o.)