APLIKOVANÁ ZOOLOGIE

O čem je?

Doktorský studijní obor zaměřený na studium volně žijících živočichů ve vztahu k zemědělství, potravinářství, lesnictví a ochraně přírody a krajiny. Potřeba studia volně žijících živočichů, ve vztahu k výše uvedeným oborům lidské činnosti, vychází ze současného konceptu udržitelného rozvoje zemědělství a lesnictví a z podpory produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny a jednotlivých ekosystémů. Proto se aplikovaná zoologie zabývá studiem živočichů na všech úrovních – taxonomie, ekologie (jedinci, populace, společenstva), etologie, biodiverzita, atd. a umožní studentům Mendelovy univerzity řešit témata, která jsou v jiných doktorských oborech jen obtížně uplatnitelná např. taxonomie, domestikace, ekologie živočišných druhů s „okrajovou vazbou“ k zemědělské a lesnické produkci, ale významných z pohledu funkce v krajině, či ochraně přírody. Svým aplikovaným charakterem se tento obor výrazně liší od zoologických oborů na přírodovědeckých fakultách.

Uplatnění

Student získá znalosti metodických postupů výzkumu a monitoringu živočichů v krajině a výsledky bude schopen dát do souvislostí s produkčními i mimoprodukčními funkcemi zemědělství a lesnictví a s nimi provázanou ochranou přírody a biodiverzity. Absolvent se může uplatnit ve vědeckovýzkumných institucích, na vysokých školách, orgánech státní správy v ochraně přírody, v zemědělských, potravinářských a lesnických provozech. Dále ve firmách zabývajících se ekologickým monitoringem, které řeší konfliktní situace mezi živočichy a člověkem, např. deratizačních firmách, či firmách provozujících poradenské a konzultační služby pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, či v oblasti životního prostředí, mimoškolní výchovy a vzdělávání.

Aktuálně řešená témata

Balázs Attila - Ekologie vážek rodu Cordulegaster a Aeshna (Insecta: Odonata) vybraných oblastí západního palearktu

Baňař Petr - Fauna vybraných skupin ploštic (Heteroptera) pralesní opadanky Madagaskaru

Divišová MarkétaČasoprostorové trendy výskytu savců v krajinných prvcích

Duľa Martin - Potravní a populační ekologie rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obecného (Canis lupus) ve střední Evropě

Dvořáková Denisa - Ekologie vybraných druhů obratlovců v podmínkách kulturní krajiny

Dzurja JanOchranářská genetika kočky divoké (Felis silvestris) ve střední a jihovýchodní Evropě.

Gaudníková Jitka - Chování a prostorová aktivita divoce žijících koní v chráněných oblastech

Hrabina Petr - Zhodnocení taxonomického, zoogeografického a ochranářského statusu recentních druhů goralů (r. Nemorhaedus, Bovidae, Cetartiodactyla)

Khum Warbota - volné téma

Kopecký Tomáš - Taxonomie, systematika a rozšíření subtribu Tachyina (Coleoptera: Carabidae) palearktické a orientální oblasti

Kopr David - volné téma

Michálková JanaVýznam ekoduktů pro volně žijící živočichy z hlediska průchodnosti dopravní infrastruktury

Nádeníček Jaroslav - Hodnocení biodiverzity vybraného území

Filip PavelVýskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.

Skopalová Gabriela - volné téma

Stehno JiříVlivy disturbancí na avifaunu lesů středních poloh České republiky

Stočes DominikVliv lesního hospodaření na variabilitu morfologických charakteristik epigeonu v akcentu globální změny klimatu

Dziváková - Štempáková Kristína - Přezimování pavouků v prázdných ulitách suchozemských měkkýšů: ekologie, chování a ochrana

Návod k sestavení Individuálního studijního plánu oboru Aplikovaná zoologie zde. 

Více informací podá prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D., suchomel@mendelu.cz.