PROFILY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.

Mgr. Jan Šipoš, Ph.D. 

 

ŘEŠENÉ PROJEKTY

TAČR SS06020333 - Tlumení populačních hustot hraboše polního (Microtus arvalis) pomocí rostlinných repelentů 

Doba řešení projektu: 2023-2025

Odpovědný řešitel: prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

 

NAZV QK1820091 - Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem

Příjemce: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně 

Klíčová aktivita: Potravní preference hlodavců, jejich populační dynamika a poškozování dřevin ve vztahu ke klimatickým podmínkám

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (řešitel) 

Období řešení: 2018–2020

 

TAČR S01010174 - Funkčnost územního systému ekologické stability a její perspektiva v podmínkách globální změny klimatu

Doba řešení projektu: 2020-2023

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (spoluřešitel), prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (spoluřešitel)

 

GS LČR - Monitoring biodiverzity a ekologických změn lužních lesů a luk v oblasti soutoku řek Dyje a Moravy

Doba řešení projektu: 2021-2023

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (spoluřešitel)

 

AF-IGA-2018-tym004 – Krajina jako hlavní determinant biologické rozmanitosti 

Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (řešitel)
Období řešení: 2018 -2019

 

TAČR TH01030300 – Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody 

Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci

Další účastník projektu: Mendelova univerzita v Brně

Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (řešitel)

Ing. et Bc. Jana Niedobová, Ph.D. (člen řešitelského týmu) , Ing. Lucie Havlová (člen řešitelského týmu)

Období řešení: 2015–2019                                                                                                                                                                                                                                                        

TAČR TB050MZP002 - Vyhodnocení početnosti a mezidruhových vazeb savců na území NP ČR a analýza vlivu a významu dotčených druhů na ekosystémy vyskytující se v zájmovém území               

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně, projekt je řešen ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Národním muzeem v Praze

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. (odpovědný řešitel) 

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (člen řešitelského týmu) 

Období řešení: 2016          

 

EHP-CZ02-OV-1053-01-2014 – Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených 

druhů ŠLP Křtiny

Příjemce koordinátor: Mendelova univerzita v Brně

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (odpovědný řešitel)

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (člen řešitelského týmu)

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (člen řešitelského týmu)

Období řešení: 2015–2016

 

CZ.1.07/2.2.00/28.0306 – Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU

Příjemce: Mendelova univerzita v Brně

Hlavní koordinátor projektu: Ing. Martin Brtnický

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (člen řešitelského týmu)

doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (člen řešitelského týmu)

Ing. Pavla Šťastná, Ph.D. (člen řešitelského týmu)

Období řešení: 2012–2015