prof. RNDr. Zdeněk LAŠTŮVKA, CSc.       

 

Zaměření: systematická a aplikovaná entomologie

 

Oddělení: Zoologie
Telefon: +420 545 133 245
E-mail: last@mendelu.cz

Výzkumné směry:

zemědělská entomologie; taxonomie a faunistika řádu Lepidoptera, systematika, biologie a zoogeografie evropských druhů čeledi Sesiidae

 

Vybrané recentní publikace

 • Laštůvka Z. & Laštůvka A. 2021: Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 140 s. ISBN 978-80-7509-818-4.
 • Lopez-Vaamonde C., Kirichenko N., Cama A., Doorenweerd C., Godfray H. C. J., Guiguet A., Gomboc S., Huemer P., Landry J. F., Laštůvka A., Laštůvka Z., Lee K. M., Lees D. C., Mutanen M., Nieukerken E. J. van, Segerer A. H., Triberti P., Wieser C.  Rougerie R., 2021: Evaluating DNA barcoding for species identification and discovery in European Gracillariid moths. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 1–16, DOI: 10.3389/fevo.2021.626752. ISSN 2296-701X, IF = 4.171, Q1.
 • Laštůvka Z., Laštůvka A., 2020: Motýli (Lepidoptera) města Brna historie a současnost. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 120 s. ISBN 978-80-7509-750-7.
 • Laštůvka A., Laštůvka Z., 2020: New faunistic records of moths from the Iberian Peninsula (Insecta: Lepidoptera). SHILAP: Revista de lepidopterologia, 48 (189): 47–58. ISSN 0300-5267. IF = 0,304.
 • Laštůvka Z., Laštůvka A., 2019: Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Pavlovské mokřady. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 92 s. ISBN 978-80-7509-697-5.
 • Kolibáč J., Hudec K., Laštůvka Z., Peňáz M. (eds), 2019: Příroda České republiky. Průvodce faunou. 2. upravené a doplněné vydání. Academia, Praha, 468 s. ISBN 978-80-200-2993-5.
 • Gregor F., Šefrová H., Laštůvka A., Laštůvka Z., 2019: Host plant selection in Phyllonorycterspecies living on willows and their hybrids (Lepidoptera: Gracillariidae). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 67 (3): 667–678. ISSN 1211-8516.
 • Laštůvka A., Laštůvka Z., 2019: New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula from 2017 and 2018 (Insecta: Lepidoptera). SHILAP Revista de lepidopterología, 47 (186): 237–250. ISSN 0300-5267, IF=0,304.
 • Bella S., Bartsch D., Laštůvka Z., 2017: Bibliographic summary and new records of the Brachodidae and Sesiidae of Sicily, with an updated list and some comments on the distribution of Italian species (Lepidoptera, Cossoidea). Spixiana, 40 (1): 139–156. ISSN 0341-8391, IF=0.784.
 • Laštůvka A., Laštůvka Z., 2017: New records of moths from the Iberian Peninsula from 2016 (Insecta: Lepidoptera). SHILAP Revista de lepidopterología, 45 (178): 283–297. ISSN 0300-5267, IF=0,304, Q4.
 • Laštůvka Z., Barták M., Bezděk J., Bílý S., Čelechovský A., Dolný A., Hula V., Chládek F., Ježek J., Kment P., Malenovský I., Řezníčková P., Říha M., Skuhravá M., Stejskal R., Šefrová H., Tkoč M., Trnka F. & Vašátko J., 2016: Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 260 s.
 • Pergl J., Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V. & Pyšek P., 2016: Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. NeoBiota, 28: 1–37.
 • Laštůvka A. & Laštůvka Z., 2015: New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula for 2015 (Insecta: Lepidoptera). SHILAP Revista de lepidopterología, 43 (172): 633–644.
 • Macek J., Laštůvka Z., Beneš J. & Traxler L., 2015: Motýli a housenky střední Evropy IV. Denní motýli. Academia, Praha, 540 s.

 Další publikace naleznete zde.


Řešené projekty

 • Norské fondy – Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (2015–2016) – člen řešitelského týmu

více informaci zde 

Ph.D. studenti 

 • Ing. Martina Bednářová, Ph.D. – Možnosti využití hmyzu jako potraviny v podmínkách České republiky. Absolvent, 2014.
 • Ing. Renata Daňková – Ornitocenózy agrárních teras jižní Moravy.
 • Ing. Vladimír Hula, Ph.D. – Ekologické nároky kriticky ohroženého hnědáska Euphydryas aurinia v ČR – metapopulační dynamika, antropogenní příčiny mizení a management stanovišť. Absolvent, 2005.
 • Ing. Romana Křížová, Ph.D. – Problematika chovu žab čeledi Dendrobatidae. Absolvent, 2009.
 • Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D. – Možnosti hodnocení biodiverzity ekosystémů a širších krajinných celků pomocí vybraných indikačně významných skupin organismů. Absolvent, 2011.
 • Ing. Břetislav Novotný  – Vliv třesavky velké na pavouky vnitřních prostor budov.
 • Ing. Łukasz Nytra, Ph.D. – Hodnocení biodiverzity vybraných skupin organismů v oblasti Petrovic u Karviné. Absolvent, 2017.
 • Ing. Václav Psota, Ph.D. – Ochrana proti vybraným patogenům a škůdcům v ekologickém pěstování jabloní. Absolvent,2011.
 • Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. – Biologicko-zootechnické aspekty rojení včely medonosné. Absolvent, 2011.
 • Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D. – Noční motýli jako indikátory kvality zemědělské krajiny a úrovně biodiverzity při různém režimu hospodaření. Absolvent, 2012.
 • Ing. Kristína Štempáková  – Přezimování pavouků v prázdných ulitách suchozemských měkkýšů: ekologie, chování a ochrana.
 • Ing. Vladimír Vrabec, Ph.D. – Pokus o optimalizaci lučního hospodaření a další management nutný k přežití celoevropsky ohrožených druhů Maculinea telejus a M. nausithous v zájmovém území dotčeném velkoplošnou výstavbou. Absolvent, 2007. 

 

NABÍZENÁ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH A DISERTAČNÍCH PRACÍ

 • Ptáci ve městě - BP
 • Hodnocení biodiverzity vybraného území - BP
 • Diverzita ptáků vybraného území zemědělské krajiny jižní Moravy - BP
 • Druhová diverzita a početnost ptáků vybraného území - BP, DP
 • Druhová diverzita a početnost obojživelníků vybraného území - BP, DP
 • Druhové složení a početnost škůdců ovocných dřevin za různých podmínek - BP, DP
 • Druhová diverzita vybraného území a vybrané systematické skupiny živočichů - DisP

Vedené bakalářské a diplomové práce naleznete zde.