HISTORIE A SOUČASNOST VČELÍNŮ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Antonín PŘIDAL

 

První včelín v historii VŠZ v Brně dnešní Mendelovy univerzity v Brně (dále jen MENDELU) První včelín v historii VŠZ v Brněbyl vybudován zásluhou Prof. PhDr. Štěpána Soudka, který založil docenturu včelařství jako součást ústavu použité entomologie. Jistou zásluhu na tom měl i Msgre. František Adamec, předseda Brněnského spolku včelařů, který přesvědčil Ústředí včelařské, aby věnovalo určitou finanční částku. Šlo však spíše o „stavbičku" (viz. dokumenty Univerzitního archivu MENDELU karton 12/78 a níže uvedená fotografie). Podle odhadu stál včelín na území dnešního Arboreta MENDELU, protože nalevo v pozadí fotografie jsou vidět kasárna na třídě Generála Píky; tedy napravo od včelína jsou budovy školy (nejsou vidět). S jistotou se ví, že šlo o pozemek tehdejší dendrologické zahrady.                                                    

Dne 9. září 1936 však byla včelstva odvezena do školního závodu v Žabčicích na žádost Ing. Savvina, který byl po smrti Prof. Soudka suplentem na docentuře včelařství. Ing. Savvin totiž nebydlel v Brně a nebyl proto s to zajistit ošetřování 4 včelstev. Předpokládá se, že za výukou museli posluchači dojíždět na celodenní praxe do Židlochovic, kde Ing. Savvin působil jako správce Státní včelařské výzkumné stanice. Na začátku okupace byla stavba včelína rozebrána a znovu postavena za osobní iniciativy Prof. Dr. Bayera. Poškozené součásti byly doplněny na jeho vlastní náklad.

Praktická výuka na včelíně vedená prof. Soudkem

Během okupace a při osvobozovacích bojích o Brno byl včelín dále poškozován. Po válce nebylo možné ponechat včelín na tom samém místě, protože by překážel stavbě silnice na ulici Drobného. Bylo proto rozhodnuto, že musí být přesunut, ale taková akce by si vyžádala mnoho finančních prostředků s malým efektem. Proto Prof. Dr. Josef Kratochvíl, ředitel Ústavu použité entomologie, v dopise ze dne 24. května 1946, navrhuje profesorskému sboru Vysoké školy zemědělské, aby byl vybudován včelín zcela nový (viz. archivní dokument). Ve svém dopise si s největší pravděpodobností doplnil i vlastní rukou přibližnou částku, kterou bude třeba vynaložit na vybudování včelína. Součástí dopisu však byla i oficiální kalkulace.

Dne 3. června 1946 rektor Vysoké školy zemědělské Prof. Ing. Dr. techn. Rudolf Haša píše Prof. Kratochvílovi: „Plenární profesorský sbor ve své řádné schůzi ve dnech 28. a 29.5.1946 pojednal o Vašem návrhu na novostavbu včelína a usnesl se jednomyslně doporučiti jej k příznivému vyřízení." Tím bylo rozhodnuto, že se nový včelín vybuduje, a to na místě vyznačeném na plánku – v roce 1947 byl včelín uveden do provozu. Zachovaly se původní kresby, které navrhovaly design včelína. Až na detaily se v podstatě shodují se skutečností. O zavedení včelstev a všeho potřebného vybavení se již staral Prof. Dr. Boleslav Tomšík. kresebný návrh

Dne 1. 7. 1979 byl však chov včel v areálu VŠZ zrušen. Rozhodl o tom tehdejší rektor Prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, Dr.Sc. Bylo to v období, kdy byla obecná tendence všechna chovaná zvířata z areálu školy vystěhovat a chovy soustředit do Školního statku v Žabčicích. Jak se později ukázalo, v případě chovu včel to bylo velmi nešťastné řešení. Ze včelína se na 13 let stal sklad papíru a studenti museli složitě dojíždět na praktika do Žabčic, což nebylo organizačně vždy až tak jednoduché. Ani pokusy nebylo snadné provádět v Žabčicích, protože včely neošetřovali odborníci, kteří byli navíc podřízeni výhradně vedení statku, takže tím včelařský provoz v Žabčicích značně ztratil na účelu výukového a výzkumného pracoviště i přesto, že tu bylo více jak 100 včelstev. Neodborné vedení chovu v Žabčicích pak vyústilo v hromadný úhyn téměř všech včelstev na jaře roku 1992.

V roce 1990 se Ing. Sylvie Kubišová, CSc., profesorka včelařství, snažila prosadit, aby byl včelín v areálu školy opět uveden do činnosti. Dostalo se jí podpory u Prof. MVDr. Ing. Pavla Jelínka, Dr.Sc., tehdejšího rektora, a včelín byl na jaře roku 1992 uveden znovu do provozu pracovníky a studenty včelařského oddělení. Zpočátku byl osazen jen 8 včelstvy, ale postupně se stav rozrostl na dnešních 34 včelstev.

Hlavním úkolem včelína je poskytnout příležitost k praktické výuce posluchačů zapsaných do předmětů vyučovaných na včelařském oddělení. V předmětech Včelařství a Včelařství pro zahradníky (výhradně v LS) tak mají možnost sledovat změny ve vývoji včelstev a osvojit si principy jejich ošetřování. V zimním semestru ve výuce předmětu Včelí produkty jsou na včelíně prováděny demonstrace a nácviky správné techniky medobraní a posluchači si mohou sami prohlédnout způsob ukládání včelích produktů přímo ve včelstvu. Diplomanté řeší na včelíně úkoly spojené s jejich diplomovými pracemi. Chov slouží i k výzkumným účelům a také plemenitbě včely medonosné (kmen Lesana). V roce 2001 se podařilo zprovoznit technickou inseminaci matek, čímž padla i poslední omezení v plemenitbě včely medonosné na MZLU. Zde je několik ilustračních fotografií z roku 2001.

 


VČELÍN AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELU DNES
 

V souvislosti s plánovanou novostavbou pavilónu Q (pod někdejším pavilónem I) bylo nutné odstranit i včelín. Opět bylo rozhodnuto, že se nevyplatí včelín rozebírat a znovu skládat, a tak v zájmu rozvoje a zkvalitnění výuky se v roce 2001 rozhodlo o vybudování včelína nového u pavilónu F (viz plánek areálu MENDELU). Se stavbou se začalo ihned v říjnu 2001:

9. října 2001 - foto č. 2 - začátek stavby;
19. října 2001 - foto č. 3 - nadzemní patro dokončeno;
20. října 2001 - foto č. 4 - fotografie znázorňující pozici včelína v rámci okolního terénu;
6. února 2002 - foto č. 5 - ochozy a přístřešek pro včelnici připraveny pro stěhování včelstev;
25. února 2002 - foto č. 6 - včelstva přestěhovaná, stěhování proběhlo 20.2. od 7 - 10h;
13. března 2002 - foto č. 8 - historicky první výuka na novém včelíně.
25. dubna 2002 - foto č. 9 - starý včelín je demontován... Byl odprodán a někde na neznámém místě bude znovu postavený, ale už nebude sloužit jako včelín.

5. listopadu 2002 - slavnostní otevření včelína a odhalení pamětní desky Prof. Štěpánu Soudkovi

foto č. 11,12 pan rektor MZLU Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc. společně s dcerou Prof. Š. Soudka odhalují pamětní desku;
foto č. 13, pan rektor hovořil o významu stavby včelína pro zkvalitnění praktické výuky;
foto č. 14 Prof. Ing. Milena Rychnovská, CSc. - dcera Prof. Soudka - se svěřuje se svými pocity souvisejícími s odhalením desky a děkuje jménem celé rodiny za připomenutí pedagogického a vědeckého přínosu jejího otce pro disciplínu včelařství;
foto č. 15, zleva: Ing. Jiří Kaláb majitel firmy, která včelín vybudovala, Ing. arch. Evžen Štreit navrhnul stavbu a Ing. Zdeněk Helán - vedoucí stavby;

prosinec 2006 - foto č. 10 - byl dobudován přístřešek nad postranním ramenem včelnice, kde byla včelstva bez zastřešení. Výuka tak může probíhat v kterémkoliv včelstvu i při mírně nepříznivém počasí. Za zmínku stojí i fakt, že jsou úly o něco více chráněny před nepřízní počasí.

           

 

Poděkování

Na tomto místě děkuji pí. Ing. Haně Háslbachové, CSc. - emeritní odborné asistentce včelařství, pí. Karle Hrdinové bývalé sekretářce Ústavu zoologie a včelařství - někdejší techničce na včelařství, Prof. Ing. Dr. Daliboru Povolnému, Dr.Sc. - emeritnímu profesorovi a rodině Prof. Štěpána Soudka za poskytnutí ústních sdělení. Zvláštní dík náleží PhDr. Aleně Mikovcové - archivářce MENDELU za laskavé vyhledání a poskytnutí archivních materiálů. Za technickou asistenci děkuji Františku Nádeníčkovi při pořízení některých digitálních fotografií z období zahájení stavby třetího včelína v pořadí. Všem jsem upřímně vděčný.