Motýli evropsky významné lokality Soutok-Podluží

15. 12. 2022 -

S železnou pravidelností vychází opět v prosinci další kniha prof. Laštůvky věnovaná motýlům, tentokrát motýlům žijícím na evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží. Vedle prof. Laštůvky se na vzniku knihy podíleli Jan Šumpich, Jan Liška a Aleš Laštůvka.

Kniha ke stažení zde.

Kniha ke stažení zde - tisková kvalita.

Evropsky významná lokalita Soutok-Podluží zaujímá širší území niv řek Dyje a Moravy poblíž jejich soutoku v jihovýchodním cípu našeho státu. Poměrně zachovalými zbytky lužních biotopů – lužních lesů, nivních luk, vodních toků, mrtvých ramen, tůní a dalších mokřadů představuje přírodovědně velmi cenné a zajímavé území, jedinečné u nás a významné v celé střední Evropě. To i přesto, že jeho biodiverzita je kvůli relativní homogenitě přírodních podmínek a nivní poloze nižší, než v jiných, biotopově pestřejších územích. Přibližně polovinu území zabírá obora Soutok, která se do roku 1989 nacházela v pohraničním pásmu s velmi omezenými možnostmi vstupu. Z této části proto neexistují prakticky žádné faunistické údaje z doby před 30 lety. Některé literární údaje z široce vymezené lokality „Břeclav“ z období před druhou světovou válkou by se k tomuto území mohly vztahovat, ale zpětně již přesnější lokalizace není možná (srv. např. Laštůvka 1994). Lužní biotopy podél Moravy od Lanžhota po Mikulčice byly sice vždy přístupné, ale ani odtud nejsou starší faunistické poznatky o mnoho bohatší.

Od roku 1990 je celá oblast lepidopterology častěji navštěvována, především její biotopově nejpestřejší okolí Lanžhota a severní polovina obory Soutok. V uplynulých třech desetiletích tam byla zjištěna celá řada pozoruhodných druhů a byla odtud publikována řada zajímavých poznatků. Určitou představu o charakteru území i ohrožených a vzácných druzích motýlů (a dalšího hmyzu) může poskytnout Červená kniha bezobratlých lužních lesů BR Dolní Morava (Laštůvka a kol. 2016), ale ucelený soupis dosud nalezených druhů prozatím zpracován nebyl. Naším cílem proto bylo shromáždit existující faunistické poznatky o motýlech tohoto území a zhodnotit jejich celkovou diverzitu i výskyt jakkoli pozoruhodných a významných druhů.

Více informací k tématu i ke knize rád podá prof. Zdeněk Laštůvka.