OPYLOVÁNÍ A VČELAŘENÍ

Opylování a včelaření 

Cíl předmětu: Vést posluchače k porozumění otázkám v oblasti ekologie opylovatelů. Důraz je proto kladen zejména na význam opylovací činnosti včel v celém jejím rozsahu jak z pohledu požadavků rostlin tak i včel. Cílem je umožnit posluchačům porozumět řešením vedoucím nejen k zajištění produkce plodin, ale i k dlouhodobému udržení funkční krajiny také v souladu s požadavky chovaných a volně žijících včel. Posluchači tak mají možnost plně porozumět Předmět je stavěn na základech mateřské disciplíny apidologie a i příbuzné disciplíny ekologie. Důraz je kladen jak na včelu medonosnou tak i na ostatní včely (Apoidea), jako jsou včely samotářské či čmeláky. Předmět je tedy zaměřen agroekologicky, tj. nejen na zajištění produkce rostlin, ale i na zvyšování povědomí posluchačů o fauně včel (opylovatelů) a jejich potřebách v krajině. To vše v návaznosti na změny v populacích včel, ke kterým v posledních desítkách let dochází. Existuje tu řada antropogenních činitelů (např. pesticidy, zásahy do krajiny, osevní postupy atd.), které významně ovlivňují počty včel v krajině a tudíž i míru opylení rostlin, které jsou svojí existencí či produkcí na včelách závislé. Proto vedle předmětu Včelařství a Včelí produkty je Opylování a včelaření předmětem zaměřujícím se na včely jako na ekologický prvek se svými požadavky na prostředí vycházejícími z bionomie jednotlivých druhů včel. Vedle pohledu na včely jako na producenty včelích produktů či opylovatelů monokulturních porostů se diskutují i mnohem důležitější souvislosti a sice pro udržitelný rozvoj.

Náplň a forma výuky: Výuka je realizována prostřednictvím přednášek a praktik (2/2) v letním semestru. Posluchači v tomto předmětu získávají ucelené informace vyložené v souvislostech o ekologii opylovatelů a jejich vazbách na rostliny. Součástí výuky je poznávání včel a živných rostlin přímo v terénu (např. v arboretu MENDELU, případně Mohelenské hadcové stepi) a návštěva laboratorního chovu čmeláků. Prezentace dataprojektorem bez nutnosti opisování textu a překreslování obrázků je samozřejmá. Ve výuce se posluchači pomocí binokulárních lup seznamují s vnější morfologií opylovatelů a tělesnými adaptacemi pro účinné opylování, sběr pylu a nektaru a také základy jejich poznávání a rozlišování. Informace potřebné k přípravě na ústní zkoušku jsou součástí obsahu studijní literatury (skript).

Doporučeno pro obory: Předmět je vyučován za účelem vzdělání posluchačů zejména pěstitelských a ekologických oborů MENDELU (fytotechnika, zahradnictví, agroekologie, rotlinolékařství, krajinářství apod.). O předmět projevují zájem zejména posluchači pěstitelských oborů agronomické a zahradnické fakulty, ale i posluchači oborů ekologických na agronomické, zahradnické a také lesnické a dřevařské fakultě. Absolvováním všech tří předmětů garantovaných včelařským oddělením získává posluchač úplný přehled o aplikovaných kapitolách apidologie (včelařství) se zaměřením na zemědělství.