ŘEŠENÉ PROJEKTY

Zdravý mikrobiom včelstva jako bariéra včelích nemocí (TN02000017, DP007)

Doba řešení projektu: 2023-2028

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

 

Hodnocení genomické diverzity včely medonosné ve vztahu ke zdravotnímu stavu jejich populací v ČR (QK 22020324)

Doba řešení projektu: 2022-2024

Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (spoluřešitel)

 

ŘEŠENÁ TÉMATA

Výzkum oddělení včelařství se zaměřuje na disciplínu použité entomologie - apidologii, v rámci níž je řešeno několik dílčích témat:

ROJENÍ
 • biologie rojení včelstev
 • rozvoj hltanových žláz dělnic včely medonosné
 • zootechnické metody usměrňující vznik rojové nálady

   

PLEMENITBA VČELY MEDONOSNÉ
 • inseminace
 • zlepšování užitkových a doprovodných vlastností včelstev
 • zlepšování zdraví včelstev - tolerance včelstev k chorobám
 • plemenitba kmene Lesana a Vigor

   

OPYLOVACÍ ČINNOST VČEL
 • způsob a efektivnost práce včely medonosné na polních porostech a v technické izolaci
 • opylovací činnost čmeláků a samotářských včel

   

CHOV ČMELÁKŮ
 • zejména otázky spojené s mikrobiologií chovu čmeláků a časným úhynem larev

   

MIKROSKOPICKÁ ANALÝZA MEDU a HODNOCENÍ MEDU
 • kvalitativní a kvantitativní parametry pylové analýzy (determinace pylových zrn)
 • interpretace výsledků pylové analýzy - stanovení nejen botanického, ale i přibližného geografického původu
 • analýza problémů spojených s chybami metody pylové analýzy
 • problematika určení typu medu

   

EKOLOGIE, FAUNISTIKA a TAXONOMIE VČEL (Insecta: Hymenoptera: Apoidea)
 • zaměřeno zejména na kvalitativní a kvantitativní studium fauny České republiky a Slovenska
 • studium nároků včel na biotopy, které obývají
 • antropogenní vlivy působící na společenstva včel