ODDĚLENÍ ZOOLOGIE

Vedle volných témat podle návrhu (zájmu) studenta a studovaného oboru jsou oddělením zoologie nabízena níže uvedená témata. Konkrétní téma BP i DP bude úžeji specifikováno po dohodě se studentem. Bakalářská práce vyžaduje literární rešerší a orientační jednoletý výzkum. Diplomová práce již musí přinést reprezentativní výsledky vlastního studia. Pokud navazuje tematicky na BP, musí být řešená problematika výrazně rozpracovaná.

 

školitel - prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.     kontakt: last@mendelu.cz

Pro všechny typy závěrečných prací preferuji téma, které si navrhne student.

 • Druhová diverzita a početnost ptáků vybraného území - BP, DP
 • Druhová diverzita a početnost obojživelníků vybraného území - BP, DP
 • Druhové složení a početnost škůdců ovocných dřevin za různých podmínek - BP, DP
 • Druhová diverzita vybraného území a vybrané systematické skupiny živočichů - DisP

 

školitel - doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.     kontakt: suchomel@mendelu.cz

 • Poškozování výsadeb ovocných dřevin drobnými hlodavci a zajícem polním – DP, DisP
 • Role bobra evropského v agrocenózách – vliv bobřích aktivit na udržení vody v krajině a škody na zemědělských plodinách – DP, DisP
 • Poškozování zemědělských plodin hrabošem polním – BP, DP
 • Biodiverzita vybraných skupin živočichů v lesních porostech s různým typem managementu – DisP
 • Trvale udržitelné zemědělství/pastvinářství/pícninářství a biodiverzita živočichů - DisP
 • Hraboš polní – klíčový druh v krajině České republiky – DisP

 

ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE

 

ODDĚLENÍ VČELAŘSTVÍ

školitel - doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.    kontakt: apridal@mendelu.cz

 • aplikované apidologie