Udělení prestižní ceny Josefa Hlávky za knihu o chorobách ryb

30. 9. 2020 -

Kniha Nemoci a chorobné stavy ryb, na které se podíleli mimo jiné i odborníci z Oddělení rybářství a hydrobiologie, získala prestižní cenu Josefa Hlávky za oblast vědy o živé přírodě

 

NEMOCI A CHOROBNÉ STAVY RYB

PALÍKOVÁ, Miroslava (ed.).

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2019. 462 pp. ISBN 978-80-7514-085-2.

Zdravotní problematika ryb je dynamicky se rozvíjející obor, jenž v reakci na nová onemocnění vyvíjí příslušné diagnostické metody, terapeutická i preventivní opatření a upřesňuje informace o původcích nemocí. Impulzem pro vznik této knihy byla déletrvající absence ucelené aktuální zdravotní problematiky ryb včetně nových trendů zejména v diagnostice a v ozdravných opatřeních. Právě proto vznikla potřeba publikace, která by české odborné veřejnosti přinesla nejnovější poznatky o veterinární problematice v chovech ryb.

Kniha je koncipována především jako výukový materiál, určený zejména pro vysokoškolské posluchače veterinárních a rybářských oborů. Jako zdroj informací ji mohou využít i studenti středních odborných škol se zaměřením na rybářství a odborná veřejnost věnující se chovu ryb.

Na území ČR je několik institucí, které mají odvětví zabývající nemocemi ryb. Dá se říci, že odborníků v tomto specifickém odvětví není mnoho a většinou se mezi sebou znají a často i velmi úzce spolupracují. Problematika chorob a chorobných stavů ryb je velice rozsáhlá, a proto se jednotlivými taxony zabývají specialisté na velice vysoké úrovni. Šestnáct autorů z šesti institucí tedy vytvořilo ucelený přehled a komplexní charakteristiku nemocí a chorobných stavů u ryb vyskytujících se v našich chovech, ve volných vodách a v zájmových chovech sladkovodní akvaristiky včetně diagnostických postupů, preventivních a terapeutických možností

Snahou autorů bylo v co největší míře využít dlouhodobě nasbíranou obrazovou dokumentaci a přiblížit tak čtenáři ucelený obraz popisovaných chorob a chorobných stavů. Bohatá fotografická a obrazová dokumentace popisované problematiky, včetně podrobných perokreseb sahají tak nad rámec běžné vysokoškolské učebnice.

MENDELU je zastoupena 5 autory (dva jsou kmenoví zaměstnanci a další tři mají dílčí úvazek), a to včetně editorky.

PUBLIKACE KE STAŽENÍ ZDE.